Algemene voorwaarden

Huishoudelijk reglement HSV “de Boekhorst” peildatum 1 januari van het contributiejaar.

1) De vereniging draagt de naam: HSV “de Boekhorst” en is
opgericht op 1 maart 1977. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Boekel.
2) De visclub heeft ten doel het beoefenen van de hengelsport
als recreatieve bezigheid en het bevorderen van de bekwaamheid
in het hengelen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, waaronder het pachten van het viswater.

3) De vereniging kan bestaan uit leden, aspirantleden en
begunstigers. Lid kan iedereen worden, die de achtjarige
leeftijd heeft bereikt peildatum 1 januari van het contributiejaar(ten alle tijde blijven ouders/verzorgers verantwoordelijk).

4) Het bestuur beslist over het toelaten van leden, aspirantleden
en begunstigers.

5) Het lidmaatschap eindigt:
- door de dood van het lid.
- Door opzegging van het lid.
- Door opzegging namens de vereniging.
- Door ontzetting uit het lidmaatschap.
Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het
lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Het bestuur kan hiernaast een lid schorsen voor een bepaalde termijn, waarbij het voor het lid verboden is om gedurende deze termijn op de viswateren, gepacht door de vereniging te vissen.
Ook is het verboden gedurende deze termijn aan de aktiviteiten deel te nemen.
Het lid dient hiertoe zijn bewijs van lidmaatschap in te leveren bij het bestuur cq. controleur.

6) De leden, aspirantleden en begunstigers zijn gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Ze kunnen daarvoor in verschillende categorieën worden ingedeeld.

7) Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de
algemene ledenvergadering worden benoemd. De algemene ledenvergadering stelt zelf het aantal bestuursleden vast.

8) Het bestuur kies uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

9) Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De leden zijn verplicht om jaarlijks voor 1 januari de contributie te betalen.
Nieuwe leden zijn verplicht per incasso de jaarlijkse contributie af te dragen.
10) Elk jaar wordt een algemene jaarvergadering gehouden. Op deze
vergadering brengen de secretaris en de penningmeester verslag
uit van het afgelopen verenigingsjaar. Het verslag van de
penningmeester wordt gecontroleerd door een commissie van
minstens twee personen.
Deze twee personen mogen geen deel uit maken van het bestuur.

11) Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, aspirantleden en begunstigers. Alle leden hebben een stem, welke ook bij schriftelijke machtiging kan worden uitgebracht. Aspirantleden hebben geen stemrecht. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een van de stemgerechtigen een schriftelijke stemming verlangt. Bij het staken van de stemmen (evenveel voor als tegen stemmen) wordt het voorstel verworpen.

12) Het bestuur kan ter zijde worden gestaan door een of meer commissies benoemd door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

13) Het is een Seniorlid toegestaan om een kind, beneden de leeftijd van acht jaar (peildatum 1 januari van het contributiejaar), naar het viswater van de vereniging mee te nemen teneinde hem of haar de beginselen van het hengelen bij te brengen.

14) Ieder lid vanaf veertien jaar (peildatum 1 januari van het contributiejaar) dient ervoor te zorgen om als bewijs van lidmaatschap in het bezit te zijn van een geldige vispas HSV de Boekhorst met bijbehorende lijst van viswateren.
Is men dertien jaar of jonger, maar vist men met twee (werp)hengels of met kunstaas, dan moet men een jeugdvispas met bijbehorende lijst van viswateren hebben van HSV de Boekhorst (doe de vispascheck op sportvisserijnederland).
Bij het vissen op de vijver moet een lid de benodigde documenten bij zich hebben. Een lid dient de benodigde documenten op aanvraag van de controleur direkt te tonen aan hem. Bij controle is het aan te bevelen dat de controleur zijn controleurspas toont.
Bij het niet tonen van de benodigde documenten of het hebben van een grote mond of op een andere wijze tegenwerken van de betreffende controleur kan het lidmaatschap ingetrokken worden door het bestuur.

15) Het door de vereniging gepachte viswateren zijn SPORTVIJVERS; d.w.z. dat het verboden is vis mee te nemen tot nadere bepaling van het bestuur. Het is verboden om vis (tijdelijk) te bewaren buiten de wedstrijden om.
Bij de wedstrijden zijn fijnmazig leefnet en schepnet wel verplicht en is het tijdelijk bewaren toegestaan; dit is ook van toepassing voor de Junioren.

16) Het is verboden op de door de vereniging gepachte viswateren
‘s-nachts te vissen tot nadere bepaling van het bestuur.
Vissen is alleen toegestaan van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang.

16) De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, verlies of diefstal
van goederen op het terrein gepacht door de vereniging.


17) Het is verboden om:
A) Op het terrein afval, papier, plastic, etensresten, flessen etc. achter te laten. Neem afval mee naar huis.
B) Open vuur, kampvuur e.d. te maken.
C) Gebruik te maken van gastoestellen, kooktoestellen.
barbecue’s e.d..
D) Gebruik maken van alcoholische dranken, drugs e.d..
E) Te vissen met meer dan twee werphengels.
F) Radio’s te gebuiken of op andere wijze de rust te verstoren.
G) Vernieling aan afrasteringen, aanplant, oeverbeschoeing,
oever, vuilnisbakken, poorten te doen ontstaan.
(Kosten van vernielingen worden verhaald op het betreffende lid)
H) Te vissen in het riet of zich in het riet te bevinden.
I) Honden te laten loslopen of te laten zwemmen.
J) In de winter gaten in het ijs te maken.
K) Buiten het bestuur om vis uit te zetten.
L) Karpertenten, windschermen e.d. te plaatsen (een paraplu mag wel) behoudens nachtvisvergunninghouders.
M) Het looppad te belemmeren.
N) In de visvijver te zwemmen of met een boot (bellyboot) op de vijver te gaan.
O) Afgeven van een lidmaatschap aan derden.
P) Met fietsen en/of scooters op het terrein te komen. (deze moeten gestalt worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling).
Q) Meer dan 1/2 liter voer of ¼ liter bolies per visbeurt te voeren.
R) Vissen te mishandelen of te kenmerken.
Verder mag men:
A) Met de karperhengel alleen vissen voorbij de rode
markering, en voor de gele markering (gezien vanaf de ingang van de visvijver).
B) Met de karperhengel tussen de rode en de blauwe markering max. tot 20 mtr. uit de oever vissen, haaks op de oever. (dus niet over het midden van de vijver vissen).
C) Met de karperhengel tussen de blauwe en gele markering mag men wel over het midden van de vijver vissen (haaks op de oever).
D) Gebruik maken van elektronische beetmelders, mits men in de buurt blijft van de hengel. (Maximaal vijf meter van de
hengel af mag).
(Onder karpelhengel wordt verstaan: Het gericht vissen op karper met een werphengel voorzien van een werpgewicht, beaast met o.a. boilie’s en het gebruikmaken van o.a. beetmelders)

TEN ALLEN TIJDE MOGEN ANDERE VISSERS GEEN HINDER ONDERVINDEN VAN WERPHENGELVISSERS.
18) Voor degene die zich niet houdt aan dit huishoudelijk reglement vervalt het lidmaatschap.
19) Ieder lid wordt geacht dit reglement te kennen en zich hieraan te houden.
20) In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet besluit het bestuur.
Aldus vastgesteld door de bestuursvergadering, gehouden te Boekel op 14 juni 2011.
De Voorzitter De Secretaris
Dhr. M. Bijvelds Dhr. H. van der Wijst
Besluit het bestuur.